O psychoterapii

Celem jest przedstawienie pacjenta najważniejszej osobie, z którą będzie miał do czynienia, a mianowicie jemu samemu.

Wilfred R. Bion „Seminaria kliniczne i inne prace”

Psychoterapia to forma specjalistycznej pomocy, która służy przezwyciężaniu problemów emocjonalnych, leczeniu objawów fizycznych mających podłoże psychosomatyczne, a także rozwojowi osobistemu i pogłębianiu wiedzy o sobie. Zarówno podejście psychoanalityczne, jak i czerpiący z teorii psychoanalitycznych nurt psychodynamiczny opierają się na założeniu, że u każdego człowieka istnieje nieświadoma warstwa uczuć, pragnień, lęków i przekonań, która wywiera wpływ na jego życie.

Gdy ktoś odsuwa od siebie bolesne emocje, trudne wspomnienia lub wiedzę o pewnych własnych cechach, istnieją one mimo wszystko i prędzej czy później znajdują sposób ukazania się w życiu (np. poprzez powtarzające się problemy w sferze zawodowej, trudności w podtrzymaniu więzi z ważnymi osobami, powstawanie objawów fizycznych, zachowanie służące odreagowaniu napięcia). Dzięki badaniu tych przeżyć oraz pracy nad nimi osoba korzystająca z psychoterapii może lepiej rozumieć siebie i wywierać większy wpływ na własne życie. Aby stworzyć jak najlepsze warunki do badania świata wewnętrznego, terapeuta nie osądza pacjenta i nie udziela mu rad – taka postawa nie sprzyjałaby poznawaniu siebie oraz podważałaby prawo drugiej osoby do kierowania własnym życiem.   Sesje polegają na dialogu, podczas którego pacjent opowiada o swoich przeżyciach, refleksjach, snach i skojarzeniach, a psychoterapeuta dzieli się swoimi spostrzeżeniami.

Ważnym elementem wspólnej pracy jest badanie uczuć pojawiających się w kontakcie z terapeutą – pozwala to zrozumieć trudności, jakie dana osoba przeżywa w relacjach z innymi ludźmi. Psychoterapeuta wykazuje etyczną postawę – m.in. dochowując tajemnicy zawodowej oraz przestrzegając bezpiecznych dla pacjenta zasad relacji terapeutycznej. Osoba korzystająca z psychoterapii stopniowo rozwija zdolność do konstruktywnego radzenia sobie z wewnętrznymi i życiowymi trudnościami. Może trafniej rozpoznawać własne możliwości i ograniczenia, a także perspektywy dla własnego rozwoju. Słowami Zygmunta Freuda, może zacząć czerpać satysfakcję z trzech najważniejszych obszarów życia: pracy, zabawy i miłości.

Zadzwoń do nas